AFM Shona Hymn 118

1. PATYO nem’chinjiko ndipo ndinogara
Kuwombera imwi, Muponesi
wangu.

Korus
Patyo, patyo nem’chinjiko wenyu
Kunobuda pano mvura youpenyu.

2. Patyo, nem’chinjiko, ndinogara hangu,
Mvura nemaropa zvinobuda pano.

3. Patyo, nem’chinjiko kune simba,
Pano ndinopiwa mweya woupenyu.

4. Patyo, nem’chinjiko, pakanaka pano
Kusimbiswa ndimwi, Jesu Tenzi wangu.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.