AFM Shona Hymn 117

1. MWATAKURA kuipa Jesu,
Kusi kuipa kwenyu,
Mwakaripa mhosva, Jesu,
Isi mhosva, yenyu.

2. Muri Jesu, mune tsisi,
Hamatadzi, imwi,
Raparara ropa renyu,
Mwakanaka imwi.

3. Kushaisha kwedu kwese
Kunozihwa ndimwi,
Nezvitadzo zvedu zvese
Zvakanyorwa ndimwi.

4. Taponeswa zvakaipa
Ngezvirwadzo zvenyu,
Tacheneswa zvakaipa
Ngero ropa renyu.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.