AFM Shona Hymn 116

1. M’PONESI Wakaita mabasa misi yese,
Neniwo ndinodisa kubata basa rangu,
Rufaro runouya ngebasa rinonetsa,
Ngekuti tinokudza M’ponesi wedu,

2. M’ponesi wakaita shamwari kune vese,
Neniwo ndinoedza kuita zvakadaro.
Kufara kubatsira varombo nevarwere
Zvo Jesu akaita kuvanhu achipasi.

3. M’ponesi Wakaita semubatsiri iye,
Neniwo ndinodisa kuita kunga iye,
Kuita mubatsiri weavo vanonetswa,
Zvo Jesu akaita achiri pasi pano.

4. Jehovha wakasika neropa rimwe basi
Marudzi ese ese azere pasi pese,
Ndizvozvo ngatigare sehama zvakanaka
Kubatsirana tese zvoJesu akaita.

5. Ndizvozvo hama dzangu, ngative vanhu kwavo
Ngekuti Tenzi wakanga ari kwaye.
Nepasi rinodisa vazhinji vakadaro,
Kuita basa ravo kukomborera vanhu.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.