AFM Shona Hymn 119

1. PAMUCHINJIKO paKalvari
Ndinoona M’chinda uyu wokudenga
Wakazvipira pam’sana pangu,
Mwari wakandionesa rudo rwake.

2. Musandirege, Mufiri wangu,
Kuti ndizvikudze asi ndimukudze
Zviro zvepasi nepfuma yazvo;
Ndinoshora izvo zvinorwadza imwi.

3. Wonai musoro waTenzi wangu
Nemaoko nemakumbo nerutivi,
Anowerera maropa ake
Rudo runondishamisa, ndinotenda.

4. Ndinomupenyi ngerudo rwenyu?
Kana ndine pfuma dzese hadzikwani,
Torai upenyu, M’ponesi wangu.
Torai mwoyo wangu, torai zvese zvangu.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.