AFM Shona Hymn 173

1. PASI pano tinochema,
Tinorwadzwa ndiSatani,
Tinoenda zvirokwazvo;
Tichitambudzika kwazvo;
Asi tinoziva kuti,
Pano handi musha wedu,
Tichaenda kune nyika
Kuna Baba wakanaka.

Korus:
Pano handi musha wedu,
Tinoziva imwe nyika,
Tinoenda ngekufara
Iyo tiri kudaidzwa.

2. Takaiswa pasi pano
NdiMusiki wedu Mwari,
Kuti tizogadzirira
Nge’yo nzvimbo yakanaka,
Iyo Jesu akaenda
Kofanira kugadzirira,
Akatisiyira izwi,
“Ndichadzoka komutora.”

3. Kuti tichishaya kudya
Nemabvaro akanaka,
Kuti hama dzativenga,
Dzatituka zvirokwazvo,
Tine hama yakanaka,
Inopinda hama dzese
Inogara pakudenga,
Kufadzira nzvimbo yedu.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.