AFM Shona Hymn 76

1. PAM’SORO pakudenga,
Ndavakanaka vega,
Pam’soro pakudenga,
Kuna vatsvene vega.

2. Anoda kuendako,
Ngaazviteurire;
Anozogadzirirwa,
NoMweya woutsvene.

3. Jesu wakatifira,
Kuripa mhosva yedu,
Kuti tiitwe vatsvene,
Naiyo mweya yedu.

4. Kuti kana tavingwa,
Norufu pano pasi,
Tirege kuzorambwa,
Kuenda pakudenga.

Hymn Details

One thought on “Hymn 76

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.