AFM Shona Hymn 76

1. PAM’SORO pakudenga,
Ndavakanaka vega,
Pam’soro pakudenga,
Kuna vatsvene vega.

2. Anoda kuendako,
Ngaazviteurire;
Anozogadzirirwa,
NoMweya woutsvene.

3. Jesu wakatifira,
Kuripa mhosva yedu,
Kuti tiitwe vatsvene,
Naiyo mweya yedu.

4. Kuti kana tavingwa,
Norufu pano pasi,
Tirege kuzorambwa,
Kuenda pakudenga.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.