AFM Shona Hymn 77

1. PAKUDENGA kuna Baba
Kwakanaka kwazvo;
Pakudenga kuna Baba,
Kwakafara kwazvo.

2. Hakupindi chakaipa,
Kana chiri chimwe,
Hakupindi zvokurwara,
Nechirwere chimwe.

3. Ndavatsvene ivo voga,
Vanogara ikoko;
Vanokuda vanamate,
Iwe Mwari wavo,

4. Vakawana musha wavo,
Musha vakagara;
Vakawana noupenyu,
Husingapfuure.

5. Ndiri mweni pane nyika
Ndinosuwa denga;
Ndandipinde newe Jesu,
Ndiende kudenga.

Hymn Details

One thought on “Hymn 77

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.