AFM Shona Hymn 78

1. DOMBONDIPA meso ndione
Pauzuru kudenga,
Ndivaone vano utsvene,
Vanofara kuna’she.

Zviya zvavaiva panyika,
Vaichema misodzi,
Vaimanikwa nokuedzwa,
Muedzi achiedza.

Ndakaona negwara rake,
Ndikabvunza makadii?
Ndiyeyo wanga watifira,
Wanga wafira isu.

Vakaona negwara rake,
Raenda paupenyu;
Vakafamba, pagwara rake,
Vazorora kudenga.

Ngaarumbidzwe M’tungamiri,
Zvaaitungamira;
Kusashaike muteveri
Panero gwara rake.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.