AFM Shona Hymn 135

1.OMWARI , ndiri pasi pano,
O Mwari, ndiri pasi pano,
O Mwari, ndiri pasi pano
Kutsvaka nyasha dzenyu.

Korus:
Ndotenda kuna Jesu Kristu,
Ndotenda kuna Jesu Kristu,
Ndotenda kuna Jesu Kristu,
Wondipa ruponeso.

2. Ndisunungurei, Baba, zvino.
Pamsana pake Jesu.

3. Upenyu hwangu hwakashata,
Ndipeiwo mwoyo mutsva.

4. Ndinoda simba renyu, Baba,
Ndigare zvakanaka.

5. Uyanyi imwi Mweya M’tsvene,
Mutungamiri wangu.

6. Rujeko rwangu gara neni
Upenyu hwangu hwese.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.