AFM Shona Hymn 80

1. NZVIMBO yakanaka!
Musha waJehovha.
Denga ramatenga,
Denga routsvene,
Iyo nzvimbo yakanaka,
Ndinoenda rinhi kwairi?

2. Anoenda muenzi,
Woda kuzorora;
Hama dzangu, musha
Uriko kudenga.
Iyo nzvimbo yakanaka,
Ndinoenda rinhi kwairi?

3. Pano tadzikira
Matende panyika,
Hausiri musha,
Tinawo kudenga.
Iyo nzvimbo yakanaka,
Ndinoenda rinhi kwairi?

4. Hapana misodzi
Kum’soro kudenga;
Hapana nokufa,
Nezvo zvikomero.
Iyo nzvimbo yakanaka,
Ndinoenda rinhi kwairi?

5. Zviedzo zvisipo,
Nezvitadzo zvose;
Ndichazororako,
NoM’ponisi wangu,
Iyo nzvimbo yakanaka,
Ndinoenda rinhi kwairi?

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.