AFM Shona Hymn 81

1. NGUVA yakanakisisa
Yokukurumbidza,
Kana tadzoredzaniswa
Pam’soro kudenga:
Ndizvozvo tichinzwa manzwi
Echisimbisiso,
Chokuti kana tikafa
Pane ino nyika.

Korus
Tinosangana kudenga
Neropa raJesu:
Nokutenda kuna Jesu
Tichasanganiswa.

2. Kunakisa korugare
Rwakasunga mwoyo:
Isu kana taungana
Pazita raKristu
Mwanakomana waBaba
Wakakomborerwa,
Chifungidziro chokuti
Tichasanganiswa.

3. Hongu, nokukurumbidza;
Kukunda madzudzo;
Tsoka dzedu dzakaneta
Dzichayambukira
Zambuko rine ndarama
Pavakagarira,
Avo vanotida isu,
Ruripo rufaro.

4. Kana takatsaukaniswa
Kukange kwasvika
Namazuva mashomana
Makore mashoma
Tichava naye M’ponisi,
Pane idzo nzvimbo
Dzatinoreverwa kunzi
Tichasanganiswa.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.