AFM Shona Hymn 188

1. Ndinosimuda SHE,
Kundibetsera,
Nzwi renyu ndigonzwa
Kundinyaradza.

Korus:
Ndotsvaka imi moga,
Mwoyo wangu womushuva
Nditaririre Jesu,
Ndinyaradzei!

2. Ndinosimuda, SHE!
Sarai neni;
Ndingazokunda vo
Muri pandiri!

3. Ndinosimuda, SHE!
Pandinofara;
Pandotambura vo,
Musandisiya!

4. Ndinosimuda, SHE!
Ndinatswe chose;
Ndimushumire vo
Nomwoyo wose!

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.