AFM Shona Hymn 140

1.NDAONA rwizi rwakanaka,
Rwakanaka, rwakanaka,
Ndaona rwizi rwakanaka,
Runoshambidza mwoyo.

Korus:
O’Rwizi rwaMwari! Ndogara pano,
Ndoshamba zvese zvakaipa zvangu.

2. Vatadzi vanoshamba umwo,
Shamba umwo, shamba umwo,
Vatadzi vanoshamba umwo
Vanozochena kwazvo.

3. ‘Yo mbavha yakafara Icwazvo,
Fara kwazvo fara kwazvo,
“Yo mbavha yakafara kwazvo;
Kuzoshambidzwa ndirwo.

4. Maronda enyu ane simba,
Ane simba, ane simba,
Maronda enyu ane simba
Kundoponesa vese.

5. Ndaona zvino urwo rwizi,
Urwo rwizi, urwo rwizi,
Ndaona zvino urwo rwizi,
Ndazocheneswa ndirwo.

6. Kudenga ndichaimba nemwi,
Imba nemwi, imba nemwi,
Kedenga ndichaimba nemwi,
Ndwiyo dzerudo rwenyu.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.