AFM Shona Hymn 45

1.MWARI ndiri murombo,
Ndiri murombo wako.
Mwari ndiri nherera,
Ndiri nherera yako.
Nezvakaipa zvangu,
Zvandiita nherera.

2. Iwe Mwari Mutswene,
Netsitsi dzako Baba,
Wandipa Mwana wako
Kuti azondifira,
Kuti andiponese
Neropa rake roga.

3.Iwe Mwana waMwari
Chindiponisa ini,
Kuzvakaipa zvangu,
Ndinoremerwa kwazvo.
Ndiwe Musununguri
Ngandinunurwe newe.

4.Iwe Mwanakomana
WaMwari Baba vangu,
Ndiwe wakandifira
Pamuchinjikwa wako.
Wakaoniswa nhamu
Kuti kupone ini.

5. Mwari ndinomutenda
Jesu ndinokutenda
Newe Mweya Mutsvene
Muri vatatu mumwe.
Ngandirumbidze kwazvo
Kusingaperi Baba.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.