AFM Shona Hymn 46

1.BABA ndiri mwana wako,
Kana ndakatadza;
Ndinochema mberi kwako,
Baba ndiregerere.

2 Zvitadzo zvangu zvizhinji,
Hazvingaverengwi;
Ndinozviisa kwauri;
Baba ndiregerere.

3.Mirau yako ndakatyora,
Iwe ndakuzvidza;
Mununuri ndamurasa,
Baba ndiregerere.

4.Ndakatadza nokureva,
Ndakatadza kufunga,
Ndakatadza namabasa;
Baba ndiregerere.

5. Kana ndanga ndafanira
Nokukurumbidza,
Ndatadza nokukanganwa,
Baba ndiregerere.

6. Nezvakaipa zvizhinji
Baba ndakatadza,
Ndakakunyadzisa iwe,
Baba ndiregerere.

7. Uri Mwari une ngoni,
Dzisina kupera,
Naizvozvo ndinochema,
Baba ndiregerere.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.