AFM Shona Hymn 4

1.MWARI muri zuva redu,
Rinopenya pauzuru;
Asi mweya ungaone
Paunozofamba napo.

2. Mwari, muri nhovo yedu,
Hatidzityi hondo dzedu;
Dzose dzinokundwa nemi,
Tigouya nokufara.

3.Munotipa ngoni dzenyu,
Munotipa noutswene;
Munopa vanonamata,
Munopa makomborero.

4.Makomborero makuru,
Makomborero ewedenga,
Aripo avanofunga
Kuti vanodiswa nemi.

Hymn Details

4 thoughts on “Hymn 4

  1. Ok am being greatly blessed by this hymn and l v made it my anthem. Its on most of the time especially when l am on the road or on the low

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.