AFM Shona Hymn 3

1.IMI mose muri pasi,
Imbai kuna Jehovha:
Kurumbidzai mumutende;
Uyai norufaro kwaari.

2.Tinoziva kuti J’ovha
Ndiye Mwari wechokwadi;
Tiri bara rehwai dzake
Anotipa kudya kwedu.

3.Pindai suwo guru rake;
Muswedere kuna Mambo;
Tsimutsai mazvi enyu,
Makafanira kudaro.

4.Ndiye Mwari wakanaka,
Tsitsi dzake dzakakomba;
Rudo nechokwadi chake
Hachingatipinde isu.

Hymn Details

2 thoughts on “Hymn 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.