AFM Shona Hymn 158

1. MWARI muri Samasimba,
Mwakasika vanhu vese,
Munoziva zviro zvese,
Munoona nzvimbo dzese
Munotonga pasi pese,
Munogadza vadzimambo,
Ndzvo ndinomuwombera,
Ndinomutya nguva dzese.

2. Mune dendemaro renyu,
Rinogara nokugara,
Vanhu vanopera kufa
Asi imwi hamuzofi;
Munogara nguva dzese,
Hamu sakasikwa imwi
Hamuchazoperi imwi,
Ndizvo ndinomuremedza.

3. Baba, tinoziva kuti
Zviro zvese zviri zvenyu,
Tiri vachengeti vazvo,
Zviro zvese zvatinazvo;
Munotipa ngekukohwa,
Tinopiwa zvipfumbamwe
Basa renyu zhinji pano
Rinoita ngechegumi.

4. Tisanyime zviro zvake,
Tinokomborerwa ndiye,
Hakuchina Tenzi pasi
Wakanaka kunga iye;
Ndizvo ngatimuremedze,
Ngatiunze zviro zvake,
Tidzokese zviro zvake
Kufadzisa basa rake.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.