AFM Shona Hymn 113

1. MWARI Mambo wevamambo
Tenzi wevatenzi vese,
Ane dendemaro rake,
Anotonga vanhu vake.

2. Mwari anoona vese
Vadzimambo nevatongi
Anokomborera avo
Vanoita kururama.

3. Vadzimambo kwese kwese
Avo vanokudza Mwari
Vanofadza vanhu vavo
Vanozosimbiswa ndiye.

4. Tisashora Mwari wedu
Kana vadzimambo vake
Anozovatonga hake
Kuda kwake kwakanaka.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.