AFM Shona Hymn 112

1. IMWI , muri Mwari mwenga,
Hamusakasikwa
Hamuchazogumi, kwete, nekusingaperi,
Mwari, muri umwe chete, umwe
mu Vatatu
NeVatatu vari umwe, muri mweya wedi.

2. Mwari, hatizivi, kwete, ngeUtatu
Ndimwi muri Baba wedu, tiri vana nenyu
Hatizivi zviro zvese zvinozihwa ndimwi
Garegare tichaziva ngeukuru hwenyu.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.