AFM Shona Hymn 29

1.MUNUNURI ndinomuda,
Kuti unondiponesa
Ndinobviswa pano rufu,
Ndinopinzwa paupenyu.

2. Mununuri ndinomuda
Kuti wandiregerera;
Wandiparadzira ropa,
Wakaripa mhosva yangu.

3. Mununuri ndinomuda,
Kuti wakandishambidza;
Wandibisa zvakaipa,
Nezvitadzo zvangu zvose.

4. Mununuri ndinomuda,
Kuti wandivhenekera;
Wabisa upofu hwose,
Wandiburitsira mwenje.

5. Mununuri ndinomuda,
Unondiperekedza
Izwi rake ndiwo mwenje
Wokuchenga tsoka dzangu.

6. Mununuri ndinomuda,
Kuti unondiyamura,
Kana ndiri pakurwara,
Ndinosimbiswa pabasa.

7. Mununuri ndinomuda,
Kuti uri simba rangu,
Unondifadza pamwoyo,
Unokunda dzose hondo.

8. Mununuri ndinomuda,
Rakakomba zita rake:
Ngandikwaniswe ini
Pano rununuro rwake.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.