AFM Shona Hymn 28

1.JESU, iwe uri nzira,
Toenda newe kudenga,
Unotitungamirira,
Tiponiswe pakaipa.

2. Jesu, uri zvirokwazvo,
Nawo ose manzwi ako;
Namakuhwa akaipa
Mberi kwamaziso ako.

3. Uri Jesu woupenyu,
Tingapone newe tose;
Kunozodaro rapinda
Pakudenga tive newe.

4. Nzira kwayo youpenyu,
Tokutenda isu tose;
Nayo yose mwoyo yedu
Tinotenda nguva dzose.

Hymn Details

One thought on “Hymn 28

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.