AFM Shona Hymn 126

1.MUNOITA wani imwi,
Muri kufirenyi, vanhu?
Mwari wenyu, ndinomuda,
Ndinomuda vanhu vangu;
Mwakasikwa ndini mbune,
Ngechisepe ndinomuda,
Uyai ndinomugashira,
Mune nzwimbo dzenyu kuno.

2. Munoita wani imwi,
Muri kufirenyi, vanhu?
Muponesi anobvunza,
Muri Kundirasireyi?
Ndakamutambudzikira
Kuti mwese muponeswe;
Zvino mwondiramba ngenyi?
Ndinomuda uyai henyu.

3. Munoita wani imwi,
Muri kufirenyi, vanhu?
Musapfiga mwoyo yenyu,
Regai mweya apindemwo;
Mwaudzwa karekare,
Munononokerenyiko?
Jesu anomuda asi,
Zaruranyi mwoyo yenyu.

4. Munoita wani imwi,
Muri kufirenyi, vanhu?
Ndiri kudaidza imwi
Kwupenyu hwekudenga;
Pindukanyi vanhu vangu,
Rasai zvakaipa zvese.
Swederanyi kuna Jesu,
Munosunungurwa ndiye.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.