AFM Shona Hymn 73

1 MUMANZI uri kudenga,
Kana kozoridzwa iwo,
Nokuriridza kukuru,
Kana kozonzwika iko,
Kuparure nemakuva,
Kutsemure nepanyika.

2 Negungwa rinovabisa,
Ivavo varakamedza;
Nenyika inovabisa,
Vose vakanga vavigwa;
Vamukire pano rufu,
Vanoenda pakutongwa.

3 Vati ivo vakafira
Pane zvakaipa zvavo,
Nenguva yavanoona,
Ichocho chityiso chavo;
Vawe vose pane gomba,
Vakandirwe pane moto.

4 Ndivo vakanaka voga,
Vanopona noyo musi;
Ndavakatongerwa vega,
Vanozopinda kudenga,
Vaine mibairo yavo,
Vaina Muponisi wavo.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.