AFM Shona Hymn 83

1. AMAI navana
Vauya kuna Jesu,
Vadzidzi vavadzivisa
Vachiti, “Ibvai!”
Asi Jesu haabvumi
Wati kuna vakukutu,
“Regai vaduku musavarambise”.

2. Ndinovagam’chira,
Ndinogovafungata,
Ndichava mufudzi wavo,
Musavarambise;
Ndinoda vaduku vose
Vagare upenyu neni
“Regai vaduku musavarambise”.

3. Jesu wakapfava,
Wakavaropafadza,
Nyamba zviuru zvevana
Vasati vamuziva;
Havana matama ake,
Havanzwe kuti wadaro,
“Regai vaduku musavarambise”.

4. Tinokuteura
Kuti marudzi ose
Asiye vamwari vavo
Auye kwauri.
Uvavhenekere, Mwari,
Uve navo noupenyu,
Uvadzidzise vauye kwauri.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.