AFM Shona Hymn 6

1.MUKUDZEI iye Mwari
Navari kudenga;
Mukudzei iye Mwari,
Navari kudenga.

2.Imi muri nhume dzake,
Mukudzeyi iye;
Nemi muri hondo dzake,
Mukudzeyi iye.

3.Iwe zuva, newe mwedzi,
Mukudzei iye;
Nemiwo imi nyenyedzi
Mukudzei iye.

4.Iwe moto newe chando,
Mukudzei iye;
Iwe chando, newe bute,
Mukudzei iye.

5.Nemhepo inovhuvhuta,
Chimukudza iye;
Newe ita izwi rake,
Paunozonzwika.

6.Imi vuri vashe mese,
Mukudzei iye;
Nemi imi vanhu mese,
Mukudzei iye.

7.Imi vese vakomana,
Mukudzei iye;
Nemi imi vasikana,
Mukudzei iye.

8.Nemi vanhu vachembera,
Mukudzei iye;
Nemi imi mhuri yose,
Mukudzei iye.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.