AFM Shona Hymn 144

1.MUKRISTU ari mukomborerwi,
Ane M’ponesi mukuru,
Mumwoyo wake anozwa simba,
Ane M’ponesi mukuru.

Korus:
Jesu, Jesu, M;ponesi mukuru, ndinaye
Jesu, Jesu, M;ponesi mukuru, ndinaye.

2. Parwendo rwake rwepasi pano
Ane M’ponesi mukuru;
Watumwa pasi ndiBaba wake,
Ane M’ponesi mukuru.

3. Wafadzwa kwazvo ngezviro zvake
Ane M’ponesi mukuru,
Rufaro rwake haruzoperi,
Ane M’ponesi mukuru.4. Panzira yake kudenga tsvene
Ane M’ponesi mukuru,
Haane chiroba chomutyisa,
Ane M’ponesi mukuru.

5.Mazuva ese panzvimbo dzese
Ane M’ponesi mukuru,
Mudambudziko remwoyo wake
Ane M’ponesi mukuru.

6. Kudenga iro kusingaperi
Ane M’ponesi mukuru,
Anodenyiko kupinda iye,
Ane M’ponesi mukuru.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.