AFM Shona Hymn 89

1. MUFUDZI ndiropafadze,
Ndiri hwayana yako;
Ndichengete pausiku,
Kudzamarare mangwana.

2. Wandiperekedza nhasi,
Ndokutenda maurano;
Wakandipa imba yangu,
Wakandipa nokudya.

3. Ndiregere zvakaipa,
Fadzisa hama dzangu;
Ngandiendeko kudenga,
Pandinoda kugara.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.