AFM Shona Hymn 88

1. CHIRIKO chikomo kure
Kunze kwoyo musha,
Paakaroverwa Ishe,
Paakatifira.

2. Hatizivi isu vanhu
Kurwadza kwakadii;
Wakarembera pamuti
Nenzira yavanhu.

3. Wakafa kuti tipone,
Tive vakanaka,
Kuti tiende kudenga,
Tiponeswe naye.

4. Pakanga pasina mumwe
Wokutinunura,
Ndiye wakava nesimba
Kutipinza denga.

5. Jesu wakatida isu
Tisati tamuda,
Takafanira kutenda
Nokumuda kwazvo.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.