AFM Shona Hymn 190

1. Mambo Jesu watidaidza
Kuchidyo chake chokudenga
Tomira sei pakutongwa
Mambo apinda.

Korus
Apo Mambo apinda, kuzotitonga
Tinomira sei apo, Mambo apinda.

2. Mambo Jesu ane chiremba
Pakange pazoiswa minzwa
Nembiri yake tichaona
Mambo apinda.

3. Zvakaipa zvichaonekwa
Kuti tamira pakutongwa
Zvemumoyo zvichaonekwa
Mambo apinda.

4. Achafara pakutiona, kuti tapfeka
Nguwo Chena
Ndizvo kunesu kunonaka
Mambo apinda.

5. Tenzi tinokuimbira mutsa
Kuti tose tigozomira
Munzvimbo dzedu nokusatya
Mambo apinda.

Hymn Details

2 thoughts on “Hymn 190

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.