AFM Shona Hymn 191

1. Dyara Mangwanani, mbeu dzakanana
Dyara masikati namadekwana
Vakushi vashoma, pabasa raMwari
Tinodanwa tose, pabasa raIshe.

Korus:
Huyai navo huyai navo
Vanhu varasiki, tivadzosere
Huyai navo, huyai navo
Vanhu varasiki tivadzosere.

2. Mbeu tinodyara, ndiro shoko raShe
Rinotidzidzisa nzira dzedenga
Rinotiradzawo Jesu somuponisi
Vatadzi vese vari murima.

3. Tiende tidyare, tirege kuzeza
Zuva rinouya tichazorora
Tichapiwa tose mubairo yedu
Tichafara tose nokufarawo.

4. Varipo vazhinji vanofamba zvavo
Havana kuudzwa zvomuponisi
Isu Vanyai vashe, takapiwa basa
Kudzosera vese vari murima.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.