AFM Shona Hymn 176

1. KUNE nzwimbo yakanaka
Kuchaenda vanotenda,
Havachazoparadzani kuti vaayo;
Tinogadzirira zvino
Kuenda iyo kwakanaka,
Tinogara nokugara, tisongane.

Korus:
Tisongane, tisongane,
Kune muti woupenyu tisongane,
Apo tinotama pasi diko tinoenda iyo,
Hatichapetuki, hama, tisongane.

2. Pasi pano handi pedu,
Handi musha wedu,
Kune musha wedu uri kumusoro;
Kwekufara nekufara,
Hakuchina dima iyo,
Ngativambe kuenda iyo, tisongane.

3. Uko tinoziva zviro
Zvotisikazivi pano,
Tinokura mukuziva nekufara,
Tinofambirana iyo,
Tinofarirana iyo,
Ngatiende, iyo, hama, tisongane.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.