AFM Shona Hymn 150

1. KUITA basa rake pano kusi kuda kwedu,
Kumufunga misi yese, kunotibatsira.

2. Kufamba mune nzira iyo Jesu akafamba,
Kuda zviro zvese zvake, kunotibatsira.

3. Kuita rudo kune vese, kunga iye Jesu,
Kuzwa izwi rake dzvene, kunotibatsira.

4. Kufamba naM’ponesi wedu, kushandira vamwe,
Kuremedza zita rake, kunotibatsira.

5. Kuziva dambudzo rake iro risi rake,
Kutya Mwari zvirokwazvo, kunotibatsira.

6. Kuita izvi zvese zviro tiri pasi pano,
Tichisvika denga dzvene, iro taitirwa.

7. Kudenga tinokuwa kwazvo, taponeswa isu,
Kune denga tinofara, nekusingaperi.

 

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.