AFM Shona Hymn 85

1. JESU , unoshevedza vaduku,
Ndinouya;
Bata ruoko rwangu norwako,
Muponisi
Nditungamire kana ndotsauka,
Ndabatwa naSatani muvengi.

2. Ndinofunga kuti tsoka dzako
Dzakanaka;
Dzanga dzichifamba pane nzira,
Nzira yangu;
Iwe wanga uchiri mucheche,
Wakavakudza vazvari vako.

3. Jesu ndipe mwoyo wokufunga,
Muponisi;
Somwoyo wako mwoyo michena
Gara neni
Shure kwezo ndinogokuziva,
Ndinogokura nokuchenjera.

4. Ndinogokurumbidza, M’ponisi,
Misi yose;
Pakutamba napabasa rangu,
Ndichaimba.
Ndiyamure pakuedzwa kwangu,
Ndidzidzise yose mirau yako.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.