AFM Shona Hymn 152

1. ITAI , M’ponesi izvo munoda,
Muri muumbi, ndiriwo dongo;
Ndiumbei, Tenzi, sezvo munoda.
Ndakamirira, ndakatiwira.

2. Itai, M’ponesi izvo munoda,
Ndinangisenyi nekundiedza;
Sukai mumwoyo, kuti ndichene,
Ndizofanire denga kumusoro.

3. Itai, M’ponesi izvo munoda,
Ndakakuvadzwa, ngandirapwe:
Simba ngerenyu kuda ngekwenyu,
Ngandisimbiswe Mwana waMwari.

Itai, M’ponesi izvo munoda,
Pisai kuipa kotsai kunaka;
Nditungamirenyi zvakarurama,
Nditambirenyi, Tenzi, ndapota.

4. Itai, M’ponesi izvo munoda,
Ndidzidzisenyi zvese zvaBaba;
Ndigadzirenyi umba kumsoro,
Ndoda kugara nemwi M’ponesi.

Hymn Details

2 thoughts on “Hymn 152

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.