AFM Shona Hymn 121

1. INGIROSI dzinoimba,
Dzinokuwa nokufara,
Denga rese rinofadzwa,
Mazambara azarurwa;
Jesu Mambo wakauya,
Tenzi wevatendi vese;
Haleluya kuna Jesu!
Haleluya kuna Mambo!

2. Jesu watokwidzwa denga,
Ane mbiri yakakomba,
Matomupa simba rese;
Wonai ari pachigaro,
Jesu anotonga ega;
Haleluya kuna Jesu!
Haleluya kuna Mambo!

3. Jesu watokwidzwa denga,
Kuna Baba wake iyo,
Basa rake pasi pano
Rakapera zvakanaka;
Zvino ari kutunhidzwa
Ngevatsvene vekudenga;
Haleluya kuna Jesu!
Haleluya kuna Mambo!

4. Jesu watokwidzwa denga,
Zvino watogadzwa Mambo,
Anotonga nechisepe,
Mambo wedu wakanaka;
Ngatikudze zita rake;
Haleluya kuna Jesu!
Haleluya kuna Mambo!

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.