AFM Shona Hymn 186

1. HATINA musha panyika,
Hatifari kuva pano,
Zvinofadza mweya yedu
Kutsvaka musha unouya.

2. Hatinamusha panyika,
Tinoda musha uri kure,
Zita rawo iZioni
Unopenya nguva dzese.

3. Musha une runyararo
Vafambi vachazorora,
Dai ndine mapapiro,
Ndaiuya ndizorore.

4. Mweya wangu Chinyarara
Mwari Anoziva nguva,
Ndichaita kuda kwake,
Iye wondipa zororo.

Hymn Details

One thought on “Hymn 186

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.