AFM Shona Hymn 160

1. HAMA dzangu dzevatendi, tisanete isu,
Ngatishinge zvirokwazvo, tisakundwe, kwete.

Korus:
Tiri vanhu vake, diko, tisanete, isu,
Tinomira tisimbiswe, tisanete, kwete.

1. Hama dzangu dzinoedzwa, musatende shai,
Baba anomupa simba rekukunda shai.

2. Hama dzangu, ngatirinde, Tichengete, isu,
Titeure kuna Baba, ndiye Mwari kwaye.

3. Hama dzangu dzakanaka, dzemunyika idzi,
Ngatitende kuna Kristu, tisatadze, kwete.

4. Hama dzangu, tine nzira, tisashore, kwete,
Ngatifambe zvakanaka, kune denga dzvene.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.