AFM Shona Hymn 162

1. FAMBANYIWO , majoni,
AMwari wedu imwi,
Musatye mhandu dzenyu,
Hadzina simba, kwete;
Tinozokunda kwazvo
Panyika kwese kwese,
Masimba ake, Jesu,
Haachazokundwiba.

2. Fambanyiwo vatendi
VaMwari wedu imwi,
Hamuna simba mwega,
Musazvikudze zvenyu;
Mupfeke nhumbi dzese
DzaMwari wakanaka,
Muende kune basa,
Muite vanhu imwi.

3. Fambanyiwo vatsvene,
Munyika dzese dzese,
Mushumaire izwi
RaJesu Tenzi wedu;
Mukundi uchapiwa
Chiremba cheupenyu,
Anozoona Jesu,
Atonge naye iyo.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.