AFM Shona Hymn 74

1 CHINHU chinotyisa kwazvo,
Zuva rokupera;
Kana Ishe achitonga,
Kokupedzisira.

3 Kuriko nokuvandana,
Pane ino nyika,
Naikoku kuvandana,
Kwouya pachena.

4 Pane nyika kunotadzwa,
Kusina kunzwika;
Nyamba kwose kwakanzwika,
Nomuzivi zvose.

5 Nero zuva pamibvunzo,
Kunonzwika zvose,
Zvakaitwa panyika,
Kumarudzi ose.

6 Ngavadzoke vakaipa,
Pakuipa kwavo;
Teurai nhasi mose,
KuMusununguri.

Hymn Details

1 MUMANZI uri kudenga,
Kana kozoridzwa iwo,
Nokuriridza kukuru,
Kana kozonzwika iko,
Kuparure nemakuva,
Kutsemure nepanyika.

2 Negungwa rinovabisa,
Ivavo varakamedza;
Nenyika inovabisa,
Vose vakanga vavigwa;
Vamukire pano rufu,
Vanoenda pakutongwa.

3 Vati ivo vakafira
Pane zvakaipa zvavo,
Nenguva yavanoona,
Ichocho chityiso chavo;
Vawe vose pane gomba,
Vakandirwe pane moto.

4 Ndivo vakanaka voga,
Vanopona noyo musi;
Ndavakatongerwa vega,
Vanozopinda kudenga,
Vaine mibairo yavo,
Vaina Muponisi wavo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.