Methodist Shona Hymn 259

Mwari ane simba, tinoteurira
Vane simba rokutonga pasi pano,
Vagare vachitsvaka kukudzwa kwenyu.

Muvazadze noMweya Mutsvene wenyu
zviito zvavo zvitungamirwe nemi,
Vapote vachiita zvakarurama.

Muvape ngoni dzenyu vatongi vose,
Dzokuti vatonge zvakanakisisa;
Vachengete chokwadi nokururama.

Muropafadze ndudzi dzose dzenyika,
Ngadzive idzo nomwoyo mumwe chete,
Mudzipe kubvumirana nokunzwana.

Tipei mwoyo tose yokukudai,
Tisimbe kuchengeta mirau yenyu,
Tigare tichitsvaka kukudzwa kwenyu.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.