Methodist Shona Hymn 210

Ishe nzvimbo yenyu
Inodiwa kwazvo,
Imba yakanaka,
Inofadza isu.

Vanhu vanouya
Kuzonamatamo;
Imi Ishe Jesu
Munovagam’chira.

Tinorida izwi,
Izwi roupenyu,
Rinotinyaradza,
Rinotifadzisa.

Tinoda kuimba
Tsitsi dzenyu pano;
Toshuwa kuziva
Rwiyo rwokudenga.

Jesu, tipei ngoni
Kukudisa kwazvo,
Nokukunamata
Navatsvene vose.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.