Methodist Shona Hymn 281

Ishe Mwari ndiitei
Kuti ndive mwenje,
Unovhenekera vose
Pandinenge ndiri.

Ishe Mwari ndiitei
Kuti ndive ruva,
Rinofadzisa vanhu
Vanogara neni.

Ishe Mwari ndiitei
Kuti ndive rwiyo
Runofadza vanochema,
Runondifadzawo.

Ishe Mwari ndiitei
Kuti ndive m’donzvo
Kuti ndiyamure ivo
Vakapera simba.

Ishe Mwari ndiitei
Kuti ndive rumbo,
Rworudo norwokutenda
Mune nzira dzenyu.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.