Catholic Shona Hymn 13

Alleluya Ngaakudziwe- M C. Mazorodze

 

M Alleluya ngaakudziwe
V S Mubati wapasi pose Alleluya ngaakudziwe mubati wapasi pose
B --- Ngaakudziwe ngaakudziwe --- wapasi pose

Madetembo:
1.Uyai munzwe imi mose
2. Ndichakududzirai zvaakitira mweya wangu
3. Wakashandura gungwa rikava nyika yakaoma
4. Vakayambuka rwizi netsoka
5. Anobata umambo nokusingaperi nesimba rake
6. Meso ake anocherechedza ndudzi
7.Rumbidzai Mwari imi vanhu
8.Inzwi rokumurumbidza ngarinzwike
Chorus:
S Alleluya ngaakudziwe mubati wapasi pose B Alleluya ngaakudziwe --- wapasi pose

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.