Catholic Shona Hymn 11

Alleluya Mambo Tauya- T.M Dunduru

 

M· Alleluya Mambo tauya.
V.· All Kuzopfugamiraa kuzopfugamira Mambo nezvipo zvomupiro.

Madetembo:
1. Uyai munzwe imi mose
2. Ndichakududzirai zvaakaitira mweya wangu.
3. Wakashandura gungwa rikava nyika yakaoma.
4. Vakayambuka rwizi netsoka.
5. Anobata umambo nekusingaperi nesirnba rake.
6. Meso ake anocherechedza ndudzi.
7. Rumbidzai Mwari imi vanhu.
8. Izwi rokurumbidza ngarinzwikwe.
9. lye anopa mweya yedu rupenyu .
10. Asingatenderi tsoka dzedu kuti dzitedzemuke.
11.Ndakachema kwaari nomuromo wangu.
12.Akarumbidzwa zvikuru norurimi rwangu .
13.Izwi rake akava munhu ndokugara nesu.
Chorus:
s Tauya Mambo alleluya nezvipo zvomupiro .
B Tauya Mambo nezvipo zvomupiro

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.