Catholic Shona Hymn 3

Achava nomenje anotevera kristo-C Chifana

 

M Achava nomwenje anotevera Kristo
V SIA Anotevera Kristo-anomutevera
Achava nomwenje –woupenyu Alleluya
B Anotevera Kristo-anomutevera
Achava nomwenje-woupenyu Alleluya

Madetembo:
1. Kunyange wakarurama oda kuwa haawiswi nokuti Mwari anomutsigira noruoko rwake
2. Wakarurama ana matambudziko mazhinji asi Mwari anomubatsira
3. Wakadana Mwari akanzwa akamurwira panjodzi dzake dzose.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.