AFM Shona Hymn 1

1.MUTSVENE, Mutsvene, Mwari wesimba!
Mangwana mangwana toimba kwauri;
Mutsvene, Mutsvene, wetsitsi namasimba!
Mwari wengoni, Mwari Mutsvene!

2. Mutsvene, Mutsvene! Vanokurumbidza
Vanhu vako vose kunewe kudenga;
Nengirozi dzose pachigaro chako
Dzinopfugama mberi kwauri.

3.Mutsvene, Mutsvene! vanhu verima,
Vanhu vakaipa havakuone;
Uri oga M’tsvene hapasisina mumwe,
Una masimba nezvirokwazvo.

4.Mutsvene, Mutsvene! Mwari wesimba!
Anokurumbidza mabasa ako ose.
Mutsvene, Mutsvene, wetsitsi nemasimba!
Mwari wengoni, Mwari Mutsvene!

Hymn Details

One thought on “Hymn 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.