AFM Shona Hymn 14

1.HOSANA wokudenga,
Ndoimba nezwi rangu,
KuMwana waDavid,
Wauya Kwandiri,
Hosana, ndiyamure
Pakurema kwangu:
Wauya asadanwa
Muponisi wangu.

2.Ndoshonge dzakadini
Azondishanyira?
Mugadziriri iwe
Moyo wako wose,
Ndoupira kwauri
Mununuri wangu,
Upfugame namabvi
Chokwadi ‘she wangu.

3.Ndasunungurwa newe
Mudhorongo rangu:
Rakadimurwa newe
Iro joti rangu
Rakandirasikisa
Ndasiya upenyu
Wakandifarisazve
Pakuchema kwangu.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.