Methodist Shona Hymn 315

Rufaro ruri mumwoyo wangu,
Rufaro ndanzwa rudo rwake,
zvivi zvaregererwa,
Ndinonanga kudenga,
Mwoyo unofashaira norufaro.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.