Methodist Shona Hymn 264

Mwana angazive
Kuti Mwari rudo,
wakaruisa pachena
Pasi nokudenga

Kana ndatarisa
Kumabasa ake,
Ndinorava kwesekwese
Kuti Mwari rudo.

Maruva mazhinji
Anondidzidzisa,
Pamwe neshiri dzoimba
Kuti Mwari rudo.

Nenyenyedzi dzose
Dzinopenya kure,
Dzinondiudza zvaMwari
Kuti ari pedyo.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.